มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับของผู้ร้องเรียนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต เราจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
พรีเมี่ยม เวิล์ด ทัวร์ จะเร่งรัด ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม เราจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบในทุกวัน ตามความคืบหน้าของการดำเนินการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผู้ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งหลักฐานเอกสาร (ถ้ามี) ส่งมาถึง พรีเมี่ยม เวิล์ด เอ็กซ์เพิร์ท ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. จดหมายทางไปรษณีย์
  SALE AND MARKETING MANAGER
  ใส่ที่อยู่ของสาขา
 2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
  E-mail address : ใส่อีเมล์ของสาขา
 3. Call Center
  Tel : ใส่เบอร์ของสาขา เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่